Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach składa się z segmentów zwanych „Starą szkołą”  i „Nową szkołą”które są dwukondygnacyjne,  łącznika oraz sali gimnastycznej.
Do segmentów dwukondygnacyjnych prowadzą dwa wejścia nie zapewniające jednak swobodnego dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne.
Dostęp do łącznika i sali gimnastycznej nie jest ograniczony barierami architektonicznymi.

Budynek nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości swobodnego przemieszczania się i  ewakuacji. Brak jest podjazdów, windy, oraz jakichkolwiek urządzeń umożliwiających osobom na wózkach pokonywanie schodów.

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym bez ograniczeń

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy zalatwianiu spraw w Publicznej Szkole Podstwowej w Starych Budkowicach

 

Inne informacje i oświadczenia

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tlumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się poprzez e-mail: pspbudkowice@murow.pl, listownie lub telefoniczne 77 4210 012 z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wersja XML